อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านสวนอาย

อาคารสถานที่
ตึกเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2533
อาคารสถานที่ ตึกอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2533
อาคารสถานที่ ตึกอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2532
อาคาร ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2533
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2561
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2533