โรงเรียนบ้านสวนอาย

หมู่ที่ 10 บ้านสวนอาย ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ปรัชญา ประจักษ์นิยม ประสบการณ์นิยมคืออะไร อธิบายได้ดังนี้

ปรัชญา ประจักษ์นิยมในปรัชญา คุณคิดว่าปรัชญาเป็นวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนหรือไม่ และเงื่อนไข แนวคิด และทิศทางเชิงปรัชญาทั้งหมดนี้ สามารถเข้าใจได้หลังจากสำเร็จการศึกษาจากคณะที่เกี่ยวข้อง และได้ใช้อินเทอร์เน็ตไปแล้วครึ่งหนึ่งหรือไม่ หากคุณตั้งใจที่จะเป็น Ph.D. ในทางปรัชญา หากคุณเพียงต้องการทำความเข้าใจ และแยกแยะบนชั้นวางในหัวของคุณเองว่าอย่างไร

ลัทธินิยมคืออะไรในปรัชญาของยุคปัจจุบัน และคุณจะมีภาพที่เข้าใจได้อย่างสมบูรณ์ว่า ความคิดเชิงปรัชญาในปัจจุบัน ถือกำเนิดและพัฒนาอย่างไร ประจักษ์นิยมในปรัชญา เริ่มจากพื้นฐานและอธิบายว่า ประสบการณ์นิยมคืออะไร ความจริงก็คือในปรัชญา มีกระแสมากมายที่อธิบายโลกนี้ จากตำแหน่งที่มีหลักการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามกฎแล้ว ชื่อของการเคลื่อนไหวเชิงปรัชญานี้ หรือนั้นมาจากคำสำคัญที่อธิบายสาระสำคัญของตำแหน่งตามหลักการนี้โดยสังเขป

ปรัชญา

ดังนั้น คำว่าประจักษ์นิยม จึงมาจากคำภาษากรีก ซึ่งแปลว่า ประสบการณ์ ดังนั้น ประสบการณ์นิยมอธิบายโลกรอบข้าง และปรากฏการณ์ของโลกจากมุมมองของประสบการณ์ โดยเชื่อว่า ความรู้สามารถหาได้จากประสบการณ์เท่านั้น แนวคิดของเชิงประจักษ์ ค่อนข้างกว้าง ซึ่งรวมถึงประสบการณ์ในชีวิตประจำวันล้วนๆ และการจัดการทดลองทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่

ตัวแทนของประสบการณ์นิยมในปรัชญาเชื่อว่า ประการแรก ความรู้สามารถหาได้จากประสบการณ์เท่านั้น และประการที่สอง ความรู้ ทฤษฎี การคาดเดา หรือการสันนิษฐาน จะถือว่าถูกต้องก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากประสบการณ์จริงเท่านั้น แนวทางนี้มาจากไหน ทัศนศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ เราทุกคนรู้ดีว่าในประวัติศาสตร์ยุคแรกสุดของมนุษยชาติ ประสบการณ์เป็นแหล่งความรู้เพียงแหล่งเดียว ที่มีอยู่เนื่องจากการขาดแคลนหนังสือ ภาษาเขียนและภาษาพูด

 

ประสบการณ์ที่บรรพบุรุษสั่งสมมานั้น ได้ส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อๆ ไปโดยวิธีอวัจนภาษา ประมาณในลักษณะเดียวกับที่ตัวแทนของสัตว์โลก ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ของพวกเขา ไปยังลูกหลานของพวกเขา และแม้เมื่อภาษาเริ่มก่อตัวขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูล ก็เป็นไปได้ที่จะถ่ายทอดเฉพาะสิ่งที่เขาเห็นและได้ยินเอง หรือสิ่งที่ผู้คนที่เขามีโอกาสสื่อสารด้วยเห็น และได้ยินด้วย คนแรกที่กำหนดสถานการณ์นี้คือ โพรตาโกรัส ปราชญ์ชาวกรีกโบราณ

ซึ่งตามคำให้การของคนร่วมสมัยของเขาประกาศว่า เมื่อเรารู้สึกบางอย่าง ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ ความหลากหลายของรูปแบบของประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส ที่บุคคลได้รับในฐานะแหล่งความรู้ สามารถพบได้ในนักปรัชญาที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ลัทธิประจักษ์นิยม ในฐานะขบวนการเชิงปรัชญาที่เต็มเปี่ยม ได้ก่อตัวขึ้นในเวลาต่อมามากแล้วในยุคปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งประสบการณ์นิยมในปรัชญา คือนักประวัติศาสตร์ และปราชญ์ชาวอังกฤษ ฟรานซิส เบคอน

ปรัชญา ประจักษ์นิยม เอฟ. เบคอน สมมติทันทีว่าฟรานซิส เบคอนเป็นผู้สนับสนุนแนวทางทางวิทยาศาสตร์ที่ยึดหลักหลักฐานอย่างเข้มงวด โดยอิงจากการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากการทดลอง ตามเบคอนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ขึ้นอยู่กับการทดลองและการเหนี่ยวนำ เป็นวิธีการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับ เบคอนเสนอให้ย้ายจากการสังเกตเฉพาะที่ ได้รับระหว่างการทดลอง ไปเป็นข้อสรุปทั่วไปมากขึ้น

นี่คือประสบการณ์นิยม ปรัชญา ของเบคอน เขาคิดว่ามันถูกต้องที่จะนำหลักการของประสบการณ์นิยมมาใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ต่อไป เบคอนเองก็พูดถึงแนวคิดของเขาอย่างละเอียดในหนังสือ การฟื้นฟูวิทยาศาสตร์ครั้งใหญ่ ความต่อเนื่องมีอยู่ในส่วนที่สองชื่อ การฟื้นฟูครั้งใหญ่ของวิทยาศาสตร์ ในชื่อหนังสือเป็นการอ้างอิงถึงงานที่รู้จักกันดี ซึ่งกำหนดวิธีการหักของอริสโตเติล ซึ่งเบคอนคัดค้าน

ที่น่าสนใจคือความหลงใหลในการทดลองเล่นตลกกับเบคอนเอง เขาป่วยหนักจากภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ เมื่อเขาทำการตรวจสอบคุณสมบัติในการช่วยประหยัดความเย็นของหิมะ ฝังซากไก่ในกองหิมะ และตรวจสอบความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง การออกไปเที่ยวในที่เย็น และขุดหิมะเป็นประจำ ทำให้นักวิทยาศาสตร์เสียชีวิตในวันที่ห้าของการทดลอง

เผื่อในกรณีที่เราจำได้ว่า เบคอนเป็นนักปรัชญาและนักประวัติศาสตร์ ไม่ใช่นักฟิสิกส์หรือนักชีววิทยา และเมื่ออายุ 65 ภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ จะเป็นอันตรายในตัวเอง ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ปรัชญาใหม่ในยุคปัจจุบัน ประสบการณ์นิยมของเบคอน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดเชิงปรัชญา เหตุผลนิยม และประจักษ์นิยมในปรัชญาแห่งยุคปัจจุบัน เราได้กล่าวไปแล้วว่าในทางปรัชญา มีหลายกระแสที่อธิบายโลกนี้

จากตำแหน่งตามหลักการหนึ่งหรือหลายตำแหน่ง มักจะต่อต้านและแม้กระทั่งคัดค้าน ในการอภิปรายและพยายามท้าทายหลักการบางอย่าง ทิศทางใหม่ของความคิดเชิงปรัชญาจึงเกิดขึ้น  กลายเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาทิศทางของปรัชญาเช่นเหตุผลนิยม เหตุผลนิยมประกาศให้เหตุผล เป็นแหล่งความรู้ต่างจากประสบการณ์นิยม และการอนุมาน เป็นวิธีหลักของการรับรู้

วิธีการนี้ย้อนกลับไปที่คำสอนของนักปรัชญาชาวกรีกโบราณอริสโตเติล แต่ในที่สุด ก็กลายเป็นทิศทางที่เป็นอิสระของความคิดเชิงปรัชญาในยุคปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งเหตุผลนิยมคือ นักปรัชญาและนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ตรงข้ามกับประสบการณ์นิยม กล่าวว่า ประสบการณ์สามารถเป็นอัตนัย การรับรู้นั้นสามารถหลอกลวงได้ และข้อมูลที่ได้รับระหว่างการทดลอง ไม่ได้ระบุสาเหตุของปรากฏการณ์ ที่กำลังศึกษาโดยตรงเสมอไป

ดังนั้น การสังเกต การสันนิษฐาน ความรู้ใดๆจะต้องได้รับการทดสอบด้วยเหตุผล ในระหว่างนั้น ควรละทิ้งอำนาจทั้งหมด และควรตั้งคำถามถึงความจริงทั้งหมด แม้แต่ความจริงที่ดูเหมือนไม่สั่นคลอน เดส์การตได้อธิบายแนวคิดเหล่านี้ไว้ในหนังสือ แง่มุมทางปรัชญาของการใช้เหตุผลนิยมในการทำความเข้าใจ เดสการ์ต ระบุไว้ในงานของเขา การสะท้อนปรัชญาแรก

ด้วยความแตกต่างที่มองเห็นได้ทั้งหมด ประสบการณ์นิยม และเหตุผลนิยมในปรัชญา จึงไม่สามารถพิจารณาแนวโน้มที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงได้ การทดลองใดๆ อยู่ภายใต้ความเข้าใจ วิธีการชักนำและการอนุมานนั้น เท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์ และสามารถใช้ภายในกรอบของการศึกษาเดียว เพื่อตรวจสอบข้อสรุปและค้นหาความไม่ถูกต้อง

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ :    ฝ้า เคล็ดไม่ลับสำหรับการป้องกันฝ้าที่กระจกรถในหน้าหนาว