โรงเรียนบ้านสวนอาย

หมู่ที่ 10 บ้านสวนอาย ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสวนอาย

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
ป.1 5 4 9 1
ป.2 10 3 13 1
ป.3 7 3 10 1
ป.4 2 2 4 1
ป.5 4 7 11 1
ป.6 2 5 7 1
รวมชั้นประถมศึกษา 30 24 54 6
รวมทั้งหมด 30 24 54 6